Założenia ogólne

 1. System oparty jest na oprogramowaniu PrestaShop.
 2. Wszelkie modyfikacje i konfiguracje kodu wykonane są na potrzeby serwisu europasaz.pl.
 3. Serwis w przypadku wykupionych przez klientów usług nie pośredniczy w sprzedaży produktów. Oferujemy tylko i wyłącznie usługi związane z utrzymaniem sklepu / serwisu na Naszych serwerach. Za ofertę produktową odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie klient, który korzysta z wybranej usługi europasaz.pl
 4. Klient europasaz.pl zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług związanych z prowadzeniem jego serwisu. W przypadku rezygnacji z usług seriwsu dane mogą byc skasowane na wyraźną prośbę klienta wysłaną poprzez formularz kontaktowy.
 5. Zamówienia: 

  1. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów i usług oferowanych w sklepie oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie ze strony systemu elektronicznego formularza zamówienia.

  2. Zamówienie zostaje złożone w przypadku zamieszczone wszelkich dane pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego.

  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej informację o złożeniu zamówienia w systemie zawierającą numer zamówienia.

  4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie lub w ofercie dotyczącej danego Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o stanie realizacji zamówienia lub innym terminie jego realizacji.

  5. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

  6. Kupujący może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia.

  7. W sytuacji braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o tej okoliczności.

  8. Sprzedawca ani Kupujący nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku lub częściowej realizacji zamówienia.

  9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić przewidywany termin jego realizacji. 

 

Wsparcie techniczne i dane

 1. Dostępne całodobowo pod adresem mailowym biuro@europasaz.pl
 2. W godzinach 9-17 telefoniczne pod numerem 73 11 66 400
 3. Dane są zabezpieczane w systemie tygodniowym i na wyraźną prośbę właściciela mogą zostać przywrócone. Akceptujemy tylko zgłoszenia z adresu mailowego podanego podczas rejestracji.

Zasady licencjonowania modułów i oprogramowania.

 1. Każdy moduł sprzedawany jest z licencją na używanie w jednej domenie.
 2. Wykorzystywanie modułu w kilku instalacjach jest niedozwolone i wymaga dokupienia licencji. 
 3. Dozowlone jest używanie modułów i oprogramowania w instalacji typu multishop pod warunkiem, że właścicielem sklepów jest jedna i ta sama firma.
 4. Dowodem zakupu i legalności modułu lub oprogramowania jest rachunek wystawiony przez Europasaż.
 5. Wykorzystywanie całości lub fragmentów kodu oprogramowania w celu innym niż przeznaczenie modułu jest niedozwolone oraz wymaga osobnych uzgodnień.

 

Utrzymanie serwisu klienta

 1. Zastrzegamy sobie prawo do skasowania danych jeśli klient podał nieprawdziwe dane rejestracyjne i kontaktowe.
 2. Produkty i usługi oferowane przez klienta naruszają dobra osobiste lub są niezgodne z obowiązującym prawem. 
 3. Klient prowadzi działalność niezgodną z obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Jeśli klient nie dokona płatności za usługi w zakładanym czasie. 
 5. Strony dla dorosłych wymagają zabezpieczenia przed wejściem internautów oraz wymagają dodatkowej strony informacyjnej - prosimy o kontakt z serwisem w tej sprawie. 
   

 Zwroty zakupionych towarów i usług

      1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
      2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób np mailowo.

 • podać numer faktury lub zamówienia,
 • wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu ceny, o ile zwrot ma nastąpić na inne konto niż te, z którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar.
 • Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę. 

Formularze do pobrania:

Zwrot towaru lub usługi
Odstąpienie od umowy  
 

Reklamacje 

W przypadku:

 1. gdy towar posiada wady fizyczne,
 2. niezgodności towaru z umową,
 3. opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia,
 4. nieprawidłowych danych na fakturze VAT,

Kupujący może złożyć reklamację.

 1. Kupujący powinien przesłać reklamację w formie pisemnej wraz z wadliwym Towarem i dowodem zakupu w formie elektronicznej lub listownej.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania reklamacji. 
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłanie Towaru Sprzedawcy.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar.
 6. Gdyby dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie byłoby możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
   

Polityka Prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu, zwanych dalej  „Użytkownikami” jest Europasaż 65-119 ZIELONA GÓRA UL. F. RZEŹNICZAKA 33A/8NIP: 9291524964
 2. Dane dostępowe i hosting - Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

  Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

 3. Usługi hostingowe - Usługi hostingowe prowadzone w celu prezentacji oferty realizowane są przez Naszą Firmę, a serwery umieszczone są na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta - 

  Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami.

  W przypadku rejestracji i dokonywania zakupów gromadzimy następujące dane:

  nazwisko i imię,
  adres zameldowania na pobyt stały,
  adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  adres poczty elektronicznej,
  numer telefonu.
  Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w nagłówku strony lub na podstronie "kontakt" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

 5. Przekazywanie danych:
  W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane dostawcy usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

 6. Cookies i analityka internetowa - Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki  w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć  pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika. W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.  Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.
  Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Safari™: https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
  Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera™: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

  W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

  Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

  Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
  Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

  Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
  Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics oraz Google Tag Manager, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link

  Pozostałe podmioty współpracujące, które wykorzystują technologie retargetingową:

  • Facebook Inc -> https://www.facebook.com/about/privacy

 7. Wtyczki portali społecznościowych 

  Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
  Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
  Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

  https://www.facebook.com/policy.php


  Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/)."

 8. Pliki cookies podmiotów współpracujących - Na chwilę obecną Nasz serwis nie korzysta z zewnętrznych serwisów - oprócz wskazanych powyżej w celu kreowania ciateczek -  plików cookies.
 9.  Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa: 
  Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

  W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: 

  Europasaż 65-119 ZIELONA GÓRA UL. F. RZEŹNICZAKA 33A/8 biuro@europasaz.pl

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

  Prawo do wniesienia sprzeciwu
  Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

  Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

  Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu. 

Założenia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty 2013
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie serwisu europasaz.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji. 
 3. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają ogólne przepisy polskiego prawa.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
  praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
  niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

europasaz.pl

Europasaż

65-119 ZIELONA GÓRA

UL. F. RZEŹNICZAKA 33A/8

NIP: 9291524964

Tel: 73 11 66 400

 biuro@europasaz.pl