Założenia ogólne

 1. System oparty jest na oprogramowaniu PrestaShop.
 2. Wszelkie modyfikacje i konfiguracje kodu wykonane są na potrzeby serwisu europasaz.pl.
 3. Serwis w przypadku wykupionych przez klientów usług nie pośredniczy w sprzedaży produktów. Oferujemy tylko i wyłącznie usługi związane z utrzymaniem sklepu / serwisu na Naszych serwerach. Za ofertę produktową odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie klient, który korzysta z wybranej usługi europasaz.pl
 4. Klient europasaz.pl zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług związanych z prowadzeniem jego serwisu. W przypadku rezygnacji z usług seriwsu dane mogą byc skasowane na wyraźną prośbę klienta wysłaną poprzez formularz kontaktowy.
 5. Zamówienia: 

  1. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów i usług oferowanych w sklepie oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie ze strony systemu elektronicznego formularza zamówienia.

  2. Zamówienie zostaje złożone w przypadku zamieszczone wszelkich dane pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego.

  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej informację o złożeniu zamówienia w systemie zawierającą numer zamówienia.

  4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie lub w ofercie dotyczącej danego Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o stanie realizacji zamówienia lub innym terminie jego realizacji.

  5. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

  6. Kupujący może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia.

  7. W sytuacji braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o tej okoliczności.

  8. Sprzedawca ani Kupujący nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku lub częściowej realizacji zamówienia.

  9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić przewidywany termin jego realizacji. 

 

Wsparcie techniczne i dane

 1. Dostępne całodobowo pod adresem mailowym biuro@europasaz.pl
 2. W godzinach 9-17 telefoniczne pod numerem 73 11 66 400
 3. Dane są zabezpieczane w systemie tygodniowym i na wyraźną prośbę właściciela mogą zostać przywrócone. Akceptujemy tylko zgłoszenia z adresu mailowego podanego podczas rejestracji.

Zasady licencjonowania modułów i oprogramowania.

 1. Każdy moduł sprzedawany jest z licencją na używanie w jednej domenie.
 2. Wykorzystywanie modułu w kilku instalacjach jest niedozwolone i wymaga dokupienia licencji. 
 3. Dozowlone jest używanie modułów i oprogramowania w instalacji typu multishop pod warunkiem, że właścicielem sklepów jest jedna i ta sama firma.
 4. Dowodem zakupu i legalności modułu lub oprogramowania jest rachunek wystawiony przez Europasaż.
 5. Wykorzystywanie całości lub fragmentów kodu oprogramowania w celu innym niż przeznaczenie modułu jest niedozwolone oraz wymaga osobnych uzgodnień.

 

Utrzymanie serwisu klienta

 1. Zastrzegamy sobie prawo do skasowania danych jeśli klient podał nieprawdziwe dane rejestracyjne i kontaktowe.
 2. Produkty i usługi oferowane przez klienta naruszają dobra osobiste lub są niezgodne z obowiązującym prawem. 
 3. Klient prowadzi działalność niezgodną z obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Jeśli klient nie dokona płatności za usługi w zakładanym czasie. 
 5. Strony dla dorosłych wymagają zabezpieczenia przed wejściem internautów oraz wymagają dodatkowej strony informacyjnej - prosimy o kontakt z serwisem w tej sprawie. 
   

 Zwroty zakupionych towarów i usług

      1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
      2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób np mailowo.

 • podać numer faktury lub zamówienia,
 • wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu ceny, o ile zwrot ma nastąpić na inne konto niż te, z którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar.
 • Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę. 

Formularze do pobrania:

Zwrot towaru lub usługi
Odstąpienie od umowy  
 

Reklamacje 

W przypadku:

 1. gdy towar posiada wady fizyczne,
 2. niezgodności towaru z umową,
 3. opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia,
 4. nieprawidłowych danych na fakturze VAT,

Kupujący może złożyć reklamację.

 1. Kupujący powinien przesłać reklamację w formie pisemnej wraz z wadliwym Towarem i dowodem zakupu w formie elektronicznej lub listownej.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania reklamacji. 
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłanie Towaru Sprzedawcy.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar.
 6. Gdyby dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie byłoby możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
   

Polityka Prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu, zwanych dalej  „Użytkownikami” jest Europasaż 66-016 Płoty ul. Wiosenna 15 NIP: 9291524964
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez  Europasaż w celu prowadzenia Serwisu,  w tym umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w innych celach zgodnych z prawem, w szczególności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, w tym celu należy się zwrócić do Europasaż. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, czasami może być jednak niezbędne, aby korzystać z niektórych usług Serwisu.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu i nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.
 6. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących  Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu - cel ich przetwarzania został podany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.
 7. Europasaż nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia w sposób świadomy. Zachęcamy rodziców, aby przekazywali dzieciom informację o korzystaniu z internetu i kwestiach podawania informacji, w tym danych osobowych w Internecie. 
 8. W momencie  odwiedzenia przez Użytkownika  Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
  - informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje  korzystając  z Serwisu,
  -informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli  odwiedzenie Serwisu nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej).
  -Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez  Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz  celach statystycznym. 
 9.  Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji  dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w:
 10.  Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Serwisu. Są one niezbędne do tego, by zapewnić  Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Serwisu.

  • są wykorzystane by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Serwisie,
  • poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Europasaż oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Serwisu.

  Informacje te  umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on  oczekiwania Użytkownika.

 11. Dane uzyskiwane przez  Serwis dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.

 12. Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika w Serwisie, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych.

 13.  Jeżeli  Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”.

 14. Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki  w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć  pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika. W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.  Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Założenia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty 2013
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie serwisu europasaz.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji. 
 3. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają ogólne przepisy polskiego prawa.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
  praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
  niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

europasaz.pl

Europasaż

66-016 Płoty ul. Wiosenna 15

NIP: 9291524964

Tel: 73 11 66 400

 biuro@europasaz.pl

skype: zielonabiz